مجوزهـــــا

پروانه کسب اتحادیه تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی
پروانه کسب اتحادیه تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی
حضور در وندور لیست وزارت نیرو
حضور در وندور لیست وزارت نیرو
حضور در وندور لیست وزارت نفت
حضور در وندور لیست وزارت نفت

گواهینامه هــــا

گواهینامه دوره نرم افزار NUUO مهرداد گودرزی
گواهینامه دوره نرم افزار NUUO مهرداد گودرزی
گواهینامه دوره نرم افزار NUUO مهرداد گودرزی
گواهینامه دوره نرم افزار NUUO مهرداد گودرزی