عودت مبلغ مشتری در صورت بروز ایراد ذاتی در 24 ساعته اول

ضمانت قطعلت مصرفی در صورتی که ایراد بوجود آمده ناشی از عیب موجود در محصول یا قطعه باشد.

تعویض محصولات در صورت بروز ایرادات ذاتی در 3ماه اول

ارائه تسهیلات جایگزینی در مواقعی که محصولات در دوران تعهد قابل تعمیر نباشد

الزام استفاده از یک سامانه مکانیزه جهت اعلام پایان تعمیرات به مشتری

تعویض محصول در مواقعی که یک ایراد پس از 2بار تعمیر رفع نشود

ارائه فاکتور شامل اقامات انجام شده، قطعات تعمیری و تعویضی در دوران ضمانت و تعهد

بکارگیری سامانه های مبتنی بر  فناوری اطلاعات (فاکتور سیستمی)

lazy - منشور حقوق مصرف کننده
lazy - منشور حقوق مصرف کننده

توضیح چگونگی جبران خسارات وارده در زمان تعلیق و یا حوادث غیر مترقبه فعالیت شرکت

الزام شرکت و نمایندگی ها به ارائه خدمات به محصولات مشابه

ضمانت تعمیرات به مدت 6ماه

تعهد ابلاغ شیوه نامه به کلیه نمایندگی ها و الزام  به اجرای آن

الزام اعلام حدود اجرت قبل از شروع تعمیر به مشتری

توضیح چگونگی جبران کلیه خسارات وارده به محصول در زمان تعمیرات